Τύπου 2 διάτρηση δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και ευρύς διαχωρισμός μετά από ρήξη ευένδοτου μπαλονιού

Συνεργάτες

Δημήτριος Παρασκευόπουλος, επιμελητής Β ΕΣΥ

 

Δημοσίευση 24/03/2021

Περιγραφή: Ασθενής 72 ετών προσήλθε λόγω στηθάγχης στην κόπωση. Υποβλήθηκε σε αξονική στεφανιογραφία η οποία κατέδειξε πολύ αυξημένο score ασβεστίου χωρίς δυνατότητα αξιολόγησης στενώσεων. Παραπέμφθηκε λόγω τυπικού συνδρόμου για στεφανιογραφία. Προσπέλαση δεξιά κερκιδική 6F

ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ PCI RCA

ΣΤΕΛΕΧΟΣ: χωρίς σημαντικές στενώσεις

LAD: χωρίς σημαντικές στενώσεις, 80% στένωση στον D1

LCx: χωρίς σημαντικές στενώσεις

RCA: αγγείο με διαμόρφωση δίκην ποιμαντορικής ράβδου ( shepard’s crook) με 80% στένωση στη μεσότητα και 90% άπω πριν το crux cordis.

PCI RCA: Καθετήρας αγγειοπλαστικής AL0.75 6F και σύρμα αγγειοπλαστικής Sion Blue μέχρι την περιφέρεια του αγγείου. Προδιάταση με μπαλόνι Artimes 2.5x12 mm από την περιφέρεια προς το στόμιο. Κατά την προδιάταση στην κεντρική βλάβη έγινε ρήξη του μπαλονιού και εκτεταμένος διαχωρισμός και ρήξη του αγγείου τύπου 2 ( type 2 perforation) με παρουσία σκιαγραφικού στο περικάρδιο χωρίς παρουσία jet. Άμεση διάταση νέου μπαλονιού Artimes 2.5x12 mm και τοποθέτηση stent Orsiro 2.75x22 mm. Μεταδιάταση με μπαλόνι NC Apollo 3.0x12 mm με ικανοποιητική έκπτυξη του stent, υποχώρηση των ΗΚΓφικών μεταβολών και της κατακράτησης σκιαγραφικού. Aδυναμία καθόδου stent στην περιφέρεια του αγγείου. Δεύτερο σύρμα Whisper ES ως buddy wire και τελικά ευχερής κάθοδος stent Promus Premier 2.25x8 mm και 2.5x12 mm σε αλληλοεπικάλυψη από την περιφέρεια προς το στόμιο. Πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα και εξαφάνιση της κατακράτησης σκιαγραφικού (staining) στο τοίχωμα του αγγείου και στο περικάρδιο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στεφανιαία νόσος 2 αγγείων με επιτυχή αγγειοπλαστική στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Σύσταση για σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου σε 3 μήνες για εκτίμηση ισχαιμίας στην περιοχή κατανομής του D1.

Συμπέρασμα: 1. Η τύπου 2 διάτρηση με παρουσία σκιαγραφικού στο τοίχωμα του αγγείου, το μυοκάρδιο ή το περικάρδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχάς συντηρητικά με φούσκωμα μπαλονιού με μέτριες ατμόσφαιρες και παρακολούθηση της αιμοδυναμικής κατάστασης. Δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση covering stent το οποίο και δυσκολότερο είναι να τοποθετηθεί αλλά και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα στένωσης στο μέλλον σε σχέση με τα κοινά stent. Κατά κανόνα η τοποθέτηση κοινού stent και η ικανοποιητική μεταδιάταση αρκούν.
2. Η ρήξη του μπαλονιού ενδεχομένως με τη λογική της grenadoplasty βοήθησε στο να τροποποιηθεί η πολύ επασβεστωμένη πλάκα και να κατέβει το stent. Οπότε ουδέν κακό αμιγές καλού.
3. Αναγκαστικά καλύφθηκε πρώτα η εγγύς βλάβη ώστε να αντιμετωπιστεί ο διαχωρισμός και η διάτρηση. Περιφερικά χρησιμοποιήσαμε 2 μικρότερα stent σε αλληλοεπικάλυψη με βοήθεια buddy wire αντί guide extension και ένα μακρύτερο stent.
4. Στο τέλος της αγγειοπλαστικής βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπήρχε αύξηση σκιαγραφικού στο περικάρδιο. H κατακράτηση πρακτικά εξαφανίστηκε και ο υπέρηχος έδειξε ελεύθερο περικάρδιο. Δεν χρειάστηκε αναστροφή ηπαρίνης. Είχε προηγηθεί φόρτιση με αντιαιμοπεταλιακά.
5. Σε τέτοιους ασθενείς με τυπικό κλινικό σύνδρομο, μεγάλη ηλικία και παράγοντες κινδύνου είναι προτιμότερη μια λειτουργική δοκιμασία ισχαιμία όπως το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, παρά η αξονική στεφανιογραφία που δεν έδωσε συμπέρασμα λόγω αυξημένης ασβέστωσης.

Φαρμακευτική αγωγή: tab Salospir 100, tab Clovelen 75 1x1, tab Platorel 40 1x1

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct