Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ


Η ιστοσελίδα www.Cardioact.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στην οδό Ποταμιάνου 6 (στο εξής «η έδρα»).

Η χρήση της ιστοσελίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχομένου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελούν επίσης:
η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών που βρίσκονται σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, τα οποία παρατίθενται σε ξεχωριστά κείμενα, ώστε να είναι πιο κατανοητά και ευκρινή αλλά και πιο εύκολα προσβάσιμα στους χρήστες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξ’ ολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η υποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ του λόγου αυτού.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PIN)

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη και εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της Cardioact («username & password»), οι οποίοι του χορηγούνται από την Cardioact για δική του και μόνον χρήση , και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο τυχόν ζημίας δικής του ή της εταιρείας μας.

Απαγορεύεται να παραχωρεί πρόσβαση σε τρίτους ο εγγεγραμμένος χρήστης εάν το κάνει είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημία δική του ή της εταιρείας μας.

Την ευθύνη από την εκχώρηση άδειας πρόσβασης σε τρίτους χρήστες έχει σε κάθε περίπτωση ο εκχωρών την πρόσβαση και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας. Η εγγραφή χρήστη προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και αυτών που εμπεριέχονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Απορρήτου. Η αποδοχή αυτή ζητείται πάντοτε από την Cardioact ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής χρήστη. Με την ολοκλήρωση εγγραφής του, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί και τα εξής:
α) Ότι ο λογαριασμός του και η εγγραφή του έχει ολοκληρωθεί με έγκυρη και μονίμως ισχύουσα προσωπική δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχει αποκλειστικά ο ίδιος τακτική πρόσβαση, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί το αντίθετο θα δύναται να ακυρωθεί μονομερώς από την εταιρία.
β) Ότι οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Cardioact στην ηλεκτρονική δ/νση info@cardioact.gr σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.
γ) Ότι στην περίπτωση που του ζητηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο η ηλεκτρονική αποδοχή όρων και προϋποθέσεων των εφαρμογών και αποδεχτεί ηλεκτρονικά (δια μέσω σχετικής ηλεκτρονικής αποδοχής – κλικ ή enter σε σχετικό κουμπί στην οθόνη - σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο με τους δικούς του μοναδικούς κωδικούς) αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση τους και τους αποδέχεται ρητά, πλήρως κι ανεπιφύλακτα, ως σαν να το έχει κάνει ιδιοχείρως.
δ) Ότι αποδέχεται και εγγυάται την ακρίβεια των δικών του ηλεκτρονικών καταχωρήσεων και επιλογών και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή ανακριβούς καταχώρισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος: για αλλαγή στοιχείων ή διακοπής/περιορισμού της πρόσβασης/χρήσης των αναφερόμενων στο παρόν Ηλεκτρονικών εφαρμογών της Cardioact, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας (www.cardioact.gr) και να κάνει login στον λογαριασμό του (εφόσον κατέχει/έχει εγγραφεί) επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές, ή να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2107258003, ή να αποστείλει ηλεκτρονική επικοινωνία στο email: «info@cardioact.gr»

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ειδικά με το διαχειριστή της ιστοσελίδας κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση «info@cardioact.gr»

Ειδικά για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική δ/νση «info@cardioact.gr»

Πολιτική προστασίας απορρήτου

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου μας στον σύνδεσμο https:// www.cardioact.gr και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση gdpr@cardioact.gr).

Υπηρεσίες Μέσω Της Ιστοσελίδας www.cardioact.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Cardioact υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Cardioact διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Cardioact συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι ο στατιστισκός έλεγχος της προσβασιμότητας του ιστοτόπου από τους χρήστες και η διευκόλυνση της χρήσης της υπηρεσίας από τους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα Τα Οποία Συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμός Μητρώου εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου
 • Ταυτότητα που πιστοποιεί την ενεργή ιατρική ιδιότητα του εν δυνάμει χρήστη
 • Πόλη διαμονής
 • Ημερομηνία γεννήσεως
 • Ειδικότητα & Επίπεδο
 • Οργανισμό εργασίας
 • Θέση εργασίας
 • Επιστημονικές εταιρίες (ως μέλος)
 • Πεδία ενδιαφέροντος (ιατρικής)
 • Σύνδεσμος Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram
 • Σύντομο βιογραφικό
Η Cardioact δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Cardioact είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η Cardioact μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Cardioact για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. Για να εξαιρεθείτε από τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς λόγους βάσει ενδιαφερόντων σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα www.cardioact.gr και να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή για τις περιπτώσεις αλλαγής email διαγραφής e-mail χρήστη ή μονομερώς από την Cardioact σε περίπτωση παράτυπης ή παράνομης χρήσης του Site ή παραβίασης των όρων χρήσης και των αναπόσπαστων μερών αυτής.