Πολιτική Δημοσιεύσεων

Πολιτική Δημοσιεύσεων

Προς δημοσίευση γίνονται δεκτά περιστατικά, στα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, όπως αυτή εφαρμόζεται στην συνήθη κλινική πράξη και είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, είτε από τις κατά τόπους Επιστημονικές Εταιρείες. Ο σκοπός της δημοσίευσης είναι διδακτικός και επιστημονικός.

Απαγορεύεται να δοθεί επιστημονική γνώμη ή θέση για την πορεία ή μελλοντική προσέγγιση του κάθε περιστατικού, καθώς ο χώρος δημοσίευσης της Cardioact δεν είναι χώρος συζήτησης ή επίλυσης των ιατρικών προβλημάτων του κάθε περιστατικού, καθώς δεν είναι εφικτή η χρήση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών, αλλά και της προσωπικής επαφής ιατρού - ασθενή, για την ορθή εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης.

Προς δημοσίευση γίνονται δεκτά περιστατικά από όλο το φάσμα της Καρδιολογίας.

Στην αρχή κάθε περιστατικού αναφέρεται ένα περιληπτικό ιστορικό και ακολούθως γίνεται χρήση εικόνων και βίντεο (όπου θα εξηγείται εν συντομία η αιτιολόγηση της εκάστοτε εξέτασης και οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή. Απαραίτητη είναι επίσης η επεξήγηση της διαγνωστικής ή θεραπευτικής πληροφορίας, που απορρέει από την εικόνα και το βίντεο). Η σειρά με την οποία θα παρατίθενται οι εικόνες και τα βίντεο είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρακολούθηση του περιστατικού (είναι χρήσιμο να αναφέρεται εν συντομία και η λογική της ακολουθούμενης πράξης).

Όλες οι εικόνες, τα βίντεο και τα στοιχεία από το ιστορικό δεν θα αναφέρουν:
α) το όνομα του/της ασθενούς,
β) προσωπικά στοιχεία, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να παραπέμψουν σε αναγνώριση του ασθενή ή οικείων του (πχ. Τόπος ή διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου ή κινητού, email, κα.)
γ) την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης - παρέμβασης.

Όλες οι εικόνες, τα βίντεο και τα στοιχεία από το ιστορικό δύνανται να αναφέρουν το νοσοκομείο ή διαγνωστικό κέντρο ή ιατρείο, όπου πραγματοποιήθηκε η εξέταση - παρέμβαση.

Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρατίθενται σε κάθε περιστατικό είναι υπό την αποκλειστική και μόνο ευθύνη του ιατρού που το δημοσιεύει.

Στο τέλος θα αναγράφεται το επιστημονικό και διδακτικό συμπέρασμα που προκύπτει από το κάθε περιστατικό.