Χρήση της συσκευής Mitral-Clip στην ανεπάρκεια Μιτροειδούς

Συνεργάτες

Κωνσταντίνα Αγγέλη, Μαρία Δρακοπούλου, Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, Ανδρέας Συνετός, Στέργιος Σουλαϊδόπουλος, Γεώργιος Τρανταλής

 

Δημοσίευση 27/06/2020

Περιγραφή: Γυναίκα ασθενής 82 ετών με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς και συχνές νοσηλείες λόγω έκπτωσης λειτουργικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή προσέρχεται για εκτίμηση στην κλινική μας. Πάσχει επιπλέον από αρτηριακή υπέρταση και χρόνια κολπική μαρμαρυγή υπό αγωγή με Rivaroxaban. Στο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα ανευρίσκεται Σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και διάταση του ΑΡ κόλπου.
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε διοισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα για την ανάδειξη του μηχανισμού της βαλβιδοπάθειας, με ανάδειξη πρόπτωσης της οπίσθιας γλωχίνας.
Μετά από συζήτηση στο Heart team, αποφασίσθηκε η επιδιόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς με το Mitral Clip.
Επιδιόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς με το Mitra Clip. Επέμβαση υπό διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφική καθοδήγηση. Προσπέλαση από τη δεξιά μηριαία φλέβα.

Συμπέρασμα: Η χρήση της συσκευής Mitral Clip για την διόρθωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, ενδείκνυται σε συμπτωματικούς (ΝΥΗΑ ΙΙΙ-IV) ασθενείς, με σοβαρού βαθμού πρωτογενή ανεπάρκεια αυτής, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα ανατομικά κριτήρια για την επιτέλεση της επέμβασης, ικανοποιητικό προσδόκιμο επιβίωσης και είναι υψηλού ή απαγορευτικού χειρουργικού κινδύνου λόγω συννοσηρωτήτων και δεν βελτιώνονται με την βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct